zasady współzawodnictwa

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA (pdf)

Imprezy na Orientację SZAGO XVIII

21 września 2019 r. Opalenie

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu SZAGO XVIII.

PUNKTY KONTROLNE (dotyczy wyłącznie MnO)

Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak ustawiony w terenie:

  • lampion przestrzenny na stojaku z perforatorem lub lampion przestrzenny wiszący,
  • lampion wykonany w kształcie prostokąta w formacie A4, podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary (jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym), każdy taki punkt kontrolny jest oznaczony na białym polu dwuelementowym kodem ( litery) oraz posiada przyrząd do potwierdzania tego punktu (perforator lub pisak).

Poza punktami kontrolnymi (PK) organizatorzy mogą dodatkowo ustawić w terenie punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).

Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym (PS) jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest:

– niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy),

– podobną formę terenu,

– specyfikę mapy,
i oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK).

Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.

Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.

POTWIERDZANIE Punktów Kontrolnych (dotyczy wyłącznie MnO)

Warunkiem potwierdzenia obecności uczestnika na PK jest właściwe potwierdzenie punktu:
– za pomocą perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej lub
– wpisania w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą pisaka umieszczonego kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu oraz numeru PK.

Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych. Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:

– poprawienia PK dokonuje się z zastosowaniem zasad zawartych w powyższych dwóch podpunktach

– za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych

– po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.

Zespół ma prawo do poprawienia potwierdzonego PK w dowolnym momencie; oba potwierdzenia należy objąć ramką.

W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez organizatora lub wynikającym z zadań lokalizacyjnych nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer lub oznaczenie tego PK stosując zasady zawarte w trzech pierwszych podpunktach tego punktu. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM)

W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku kredki do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK jak opisane powyżej traktowane są jak potwierdzenie punktu mylnego PM

W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego

Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez organizatora uczestnik nie może być karany

Kolejność potwierdzania punktów jest ustalona

KLASYFIKACJA

Zespół (osoba), aby mógł być sklasyfikowany w imprezie na orientację, musi:

– w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem , (wyniki członków zespołu niekompletnego są od tej pory liczone oddzielnie)

– oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń,

– potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),

Zespół może być niesklasyfikowany na danym etapie za:

– podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,

– używanie niedozwolonego środka transportu,

– korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,

Zespół może zostać zdyskwalifikowany za:

– dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,

– niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,

– nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie ( np. GPS)

– używanie map nie dostarczonych i nie dopuszczonych przez organizatora.

TRASY DZIENNE PIESZE

TRASA ŁATWA (TŁ ok. 10 km) dzienna, łatwa

Przeznaczona głównie dla osób zaczynających swoją przygodę z orientacją terenową, a także dla rodzin, osób chcących spędzić aktywnie dzień bez nadmiernego wysiłku. Podstawowym celem na trasie jest to, aby w określonym limicie czasowym przejść 10 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), zgodnie z kolejnością podaną na mapie. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się zgodnie z przyznaną minutą startową, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika/zespołu następuje w przyznanej minucie startowej. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

TRASA TURYSTYCZNA  (TT ok. 16 km) dzienna, trudna

Trasa przeznaczona dla osób, które mają już małe doświadczenie w posługiwaniu się mapą i kompasem. Podstawowym celem na trasie jest to, aby w określonym limicie czasowym przejść 16 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), zgodnie z kolejnością podaną na mapie. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się zgodnie z przyznaną minutą startową, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika/zespołu następuje w przyznanej minucie startowej. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

TRASY NOCNE PIESZE

TRASA ŁATWA  (TŁ ok. 10 km) nocna, łatwa

Przeznaczona głównie dla osób zaczynających swoją przygodę z orientacją terenową, a także dla rodzin, osób chcących spędzić aktywnie dzień bez nadmiernego wysiłku. Podstawowym celem na trasie jest to, aby w określonym limicie czasowym przejść 10 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), zgodnie 
z kolejnością podaną na mapie. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się zgodnie z przyznaną minutą startową, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika/zespołu następuje w przyznanej minucie startowej na linii startu. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

TRASA BARDZO TRUDNA (BT ok. 20 km) nocna , bardzo trudna

Najtrudniejsza nawigacyjnie trasa na imprezie, wymaga sporego doświadczenia. PK umieszczone są często w miejscach trudno dostępnych. Podstawowym celem na trasie jest to, aby w określonym limicie czasowym przejść 20 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), zgodnie z kolejnością podaną na mapie. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się zgodnie z przyznaną minutą startową, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika/zespołu następuje w przyznanej minucie startowej na linii startu. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map może zostać zdyskwalifikowany.

TRASY ROWEROWE

PK Punkty kontrolne tras rowerowych, to lampiony przestrzenne o wymiarach 15×15 cm lub 30×30 cm na stojaku lub wiszące posiadające perforator i numer punktu. Dozwolone są też punkty 2D zalaminowane w formacie A4 z perforatorem. Na trasach rowerowych nie ma punktów stowarzyszonych. Uczestnicy w sekretariacie otrzymują kartę startową z wodoodpornego papieru oraz zalaminowany numer startowy.

TRASA ROWEROWA (R50 km) dzienna

Podstawowym celem na trasie jest to, aby w limicie czasowym  6 godzin przejechać 50 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą  i opisem trasy. Każdy PK na Trasie Rowerowej R50 ma określoną punktację wagową (PW), od 1 do 2 PW. W przypadku przekroczenia limitu czasu 6 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy. Dyskwalifikacja następuje po 30 minutach po przekroczeniu podstawowego limitu czasu.

O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.

Start wszystkich uczestników trasy rowerowej (R50) jest wspólny. Długość trasy rowerowej została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.

Wszelkie przerwy na trasie i w bazie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika następuje na 5 minuty przed godziną startu. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

Warunkiem sklasyfikowania uczestnika R50 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika trasy rowerowej: rower, zalecana jest jazda w kasku rowerowym!

TRASA ROWEROWA (R100 km) dzienna

Podstawowym celem na trasie jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin przejechać 100 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK). Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą  i opisem trasy. Każdy PK na Trasie Rowerowej R100 ma określoną punktację wagową(PW), od 1 do 3 PW. W przypadku przekroczenia limitu czasu 8 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy. Dyskwalifikacja następuje po 30 minutach po przekroczeniu podstawowego limitu czasu.

O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.

Start wszystkich uczestników trasy rowerowej (R100) jest wspólny. Długość trasy rowerowej została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń. Wydawanie map dla uczestnika następuje na 5 minut przed godziną startu. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej, telefonach) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika R100 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika trasy rowerowej: rower, zalecana jest jazda w kasku rowerowym!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy w czasie trwania zawodów mają prawo, iść (na trasach pieszych), jechać na rowerze (na trasie rowerowej), oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji (z wyjątkiem roweru w przypadku trasy rowerowej). Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami zawodów.

Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po zawodach oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).

Protesty można składać w formie pisemnej w ciągu 1 godziny od przekroczenia linii mety przez Uczestnika, do Sędziego Głównego. Protesty muszą zawierać dane Uczestnika oraz przyczynę protestu.

Wszystkich uczestników tras dziennych obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po zawodach do godziny 19:00 – 21 września 2019 r., dla tras nocnych do 22 września do godz. 6.00, w jeden z poniższych sposobów:

– na mecie (w przypadku ukończenia zawodów),

– w bazie zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),

– telefoniczne, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy zawodów).

Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych,  terenach prywatnych i innych terenach zakazanych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

Udział w zawodach jest dobrowolny. W zawodach uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed zawodami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.